Statut

Statut - spis treści

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne (§ 1.)

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły (§ 2.)

Sposoby realizacji celów szkoły (§ 3.)

ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły (§ 4.)

Dyrektor szkoły (§ 5.)

Wicedyrektor szkoły (§ 6.)

Rada Pedagogiczna (§ 7.)

Rada Rodziców (§ 8.)

Samorząd uczniowski (§ 9.)

Zasady współdziałania organów szkoły (§ 10.)

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy szkoły  (§ 11.)

Biblioteka szkolna (§ 12.)

Świetlica szkolna (§ 13.)

Doradztwo zawodowe (§ 14.)

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Zakres zadań nauczycieli (§ 15.)

Pracownicy administracyjno - obsługowi (§ 16.)

ROZDZIAŁ VI

Ocenianie

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów (§ 17.)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych (§ 18.)

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (§ 19.)

Ocenianie  w klasach I - III (§ 20.)

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§21.)

Zasady oceniania zachowania (§ 22.)

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  (§23.)

Zasady oceniania religii / etyki (§ 24.)

Elementy oceniania kształtującego (§ 25.)

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki ucznia

Szkolny katalog praw (§ 26.)

Szkolny katalog obowiązków (§ 27.)

Katalog nagród (§ 28.)

Katalog kar (§ 29.)

ROZDZIAŁ VIII

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (§ 30.)

ROZDZIAŁ IX

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna (§ 31.)

ROZDZIAŁ X

Zasady nauczania religii i etyki (§ 32.)

ROZDZIAŁ XI

Klasyfikowanie i promowanie (§ 33.)

Egzamin klasyfikacyjny (§ 34.)

Promowanie (§ 35.)

Ukończenie szkoły (§ 36.)

ROZDZIAŁ XII

Projekt gimnazjalny (§ 37.)

ROZDZIAŁ XIII

Ceremoniał szkoły (§ 38.)

Postanowienia końcowe (§ 39.)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie
    ul. Lubelska 80
    24 - 173 Markuszów
    woj. lubelskie
  • tel. (81) 88-18-006

Galeria zdjęć