Statut

Statut ZS - postanowienia ogólne

Statut Zespołu Szkół w Markuszowie

SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne

DZIAŁ I

Rozdział I: Nazwa szkoły

Rozdział II: Informacje o szkole

DZIAŁ II

Rozdział I: Cele i zadania szkoły

Rozdział II: Sposoby realizacji celów i zadań szkoły

Rozdział III: Zespoły nauczycielskie

Rozdział IV: Organizacja i formy współdziałania z rodzicami

DZIAŁ III

Organy szkoły

Rozdział I: Zagadnienie podstawowe

Rozdział II: Dyrektor Szkoły

Rozdział III: Rada Pedagogiczna

Rozdział IV: Rada Rodziców

Rozdział V: Samorząd Uczniowski

Rozdział VI: Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

DZIAŁ IV

Organizacja pracy szkoły

Rozdział I: Planowanie działalności szkoły

Rozdział II: Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Rozdział III: Nauczanie religii

Rozdział IV: Biblioteka szkolna

DZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Rozdział II: Zakres zadań nauczycieli

Rozdział III: Zakres zadań wychowawcy

Rozdział IV: Odpowiedzialność nauczycieli

Rozdział V: Pracownicy niepedagogiczni

DZIAŁ VI

Wewnątrzszkolne ocenianie

Rozdział I: Ocenianie, Zasady oceniania z religii, Elementy oceniania kształtującego, Zasady oceniania zachowania

Rozdział II: Klasyfikowanie

Rozdział III: Promowanie

Rozdział IV: Ukończenie szkoły, Egzamin gimnazjalny

Rozdział V: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

DZIAŁ VII

Uczniowie

Rozdział I: Zasady rekrutacji

Rozdział II: Prawa i obowiązki uczniów, Szkolny katalog praw, Szkolny katalog obowiązków, Katalog nagród, Katalog kar

DZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Dz. U. Nr 106, poz. 496 z 1997 Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126). Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami).

 2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136). Dz. U. z 2006 r. Nr 97, (poz. 674, z późn. zm.).

 3. Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624, zmiana: z 2002r. nr 10, poz. 96 i z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75) ze zmianami z 9.02.2007 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 1999, poz. 2046 ze zmianami z dnia 8 września 2006 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 76 poz. 329 z roku 1996 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 14 poz.131/.

Niniejszy statut określa zasady organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół w Markuszowie wraz z aktem o jego utworzeniu uchwałą Rady Gminy Markuszów z dnia 14 maja 2007 roku stanowi podstawę działalności wyżej wymienionej Szkoły.

Nowelizacja statutu z dniem 9 grudnia 2010 r. – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

Nowelizacja statutu z dniem 29 listopada 2014 r. – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2014r.

Nowelizacja statutu z dnia 25 sierpnia 2016 r. – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. Uchwala się nowelizację Statutu Zespołu Szkół w Markuszowie stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr Jolanta Grygiel

 

TEKST UJEDNOLICONY

 

§ 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.1. Szkole – należy przez to rozumieć: Zespół Szkół w Markuszowie;

1.2. Ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329/ z późniejszymi zmianami;

1.3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

1.4. Dyrektorze szkoły, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole;

1.5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

1.6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;

1.7. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Markuszów

1.8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć - Kuratorium Oświaty w Lublinie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty w Lublinie.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie
  ul. Lubelska 80
  24 - 173 Markuszów
  woj. lubelskie
 • tel. (81) 88-18-006

Galeria zdjęć