Statut ZS rozdziały I - IV Statut ZS rozdział V Statut ZS rozdział VI Statut ZS rozdział VII - VIII Biografia patrona szkoły

Statut ZS rozdział VI

Rozdział VI

 

UCZNIOWIE

 

§ 25

Prawa ucznia

 

1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół prowadząc książkę ewidencji uczniów.

 

3. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4. Uczeń ma prawo do:

a) zapoznania się z programem nauczania, ze stawianymi wymaganiami, w tym z wymaganiami stosowanego w szkole systemu oceniania,

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c) pomocy socjalnej,

d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

e) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

i) pomocy w przypadku trudności w nauce,

j) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,   

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

l) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach w szkole,

ł) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz  zawodowego,

m) reprezentowania zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach,

n) korzystania z darmowych podręczników i zeszytów ćwiczeń.

 

§ 26

Obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w klasie,

c) wystrzegania się nałogów,

d) naprawiania wyrządzonych szkód na koszt rodziców lub prawnych opiekunów,

e) dbania o honor i tradycje swojej szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

f) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i osobom starszym,

g) dbania o kulturę, higienę osobistą i wizerunek własny zgodny z ogólnie przyjętymi normami estetycznymi,

h) przeciwdziałania przejawom brutalności.

 

2. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do organizacji nauki w Zespole Szkół:

uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły. W przypadku samowolnego wyjścia ucznia  poza teren szkoły, Zespół Szkół nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.

 

3. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków zarówno w Zespole Szkół jak i poza nim, za powyższe przekroczenia stosuje się w Zespole Szkół surowe kary.

 

4. Troszczenia się o mienie Zespołu Szkół i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego; uczniom zabrania się  pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

 

5. Uczeń ma obowiązek noszenia  schludnego stroju, zgodnego z normami obyczajowymi (zakryte ramiona i brzuch u dziewcząt, brak makijażu). Ucznia nie obowiązuje mundurek szkolny.

 

6. Uczniowie zobowiązani są do nie używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających dźwięk i obraz podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych pod groźbą ich przekazania w depozyt do dyrektora szkoły przez pracowników Zespołu Szkół. Dopuszcza się korzystanie z w/w urządzeń w czasie przerw, przed lub po lekcjach. W razie złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel ma prawo przekazać  telefon (wyłącza go uczeń) lub urządzenie elektroniczne w depozyt do dyrektora szkoły do czasu, gdy odbierze  je osobiście rodzic lub prawny opiekun ucznia (całe zajście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym, na stronie – informacje na temat zachowania ucznia lub w klasowym zeszycie uwag).

 

7. Uczniowie nie mogą bez zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela dokonywać nagrań dźwięku lub fotografować (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych, uroczystości szkolnych).

 

8. Przestrzegania regulaminów i przepisów BHP poszczególnych klasopracowni mających takie regulaminy.

 

9. Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły, odpowiedzialnością obciąża się rodziców, prawnych opiekunów.

 

10. Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na dziedzińcu szkoły (m.in. rowery). Rodzice, prawni opiekunowie nie mogą wnosić roszczeń pod adresem szkoły w przypadku jego kradzieży lub dewastacji.

 

11. Uczeń nie ma prawa wnoszenia na teren Zespołu Szkół żadnych ostrych narzędzi oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 

12. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej lub ustnej (kontakt bezpośredni bądź telefoniczny) prośby rodzica lub prawnego opiekuna.

 

13. Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona przez rodziców, prawnych opiekunów pisemnie lub ustnie w ciągu 2 tygodni.

 

14. Jeżeli uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne a rodzice, prawni opiekunowie nie usprawiedliwiają ich, wychowawca klasy ma obowiązek przekazać informację o zajściu rodzicom, prawnym opiekunom.

 

15. Gdy interwencja rodziców, prawnych opiekunów nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wychowawca klasy przekazuje informację pedagogowi szkolnemu, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami, prawnymi opiekunami na temat konsekwencji takiego zachowania. W przypadku braku pozytywnych rezultatów działań, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o nie realizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

16. Spóźnienie na lekcje wynosi maksymalnie 15 minut.

 

17. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek osobistego odebrania ucznia lub wskazania osoby pełnoletniej, która może tego dokonać, z dyskoteki szkolnej, wyjazdu edukacyjnego, wycieczki (w przypadku, kiedy trwa ona dłużej niż godziny pracy szkoły).

 

 

§ 27

Nagrody

 

1. Uczeń może być nagrodzony za:

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

b) wybitne osiągnięcia,

c) pracę na rzecz szkoły i środowiska.

 

2. W Zespole Szkół przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

a) pochwała Wychowawcy w obecności klasy,

b) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół w obecności społeczności szkolnej,

c) nagrody książkowe,

d) dyplomy,

e) wpis pamiątkowy do Kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt Zespołowi Szkół i rodzicom,

f) nagroda rzeczowa,

g) świadectwo z wyróżnieniem.

 

3. Nagradzania uczniów na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia w nauce:

a) Nagradzanie uczniów klas I - III SP:

- Nagrodę książkową lub dyplom za postępy w nauce i pracę na rzecz klasy i szkoły otrzymuje uczeń odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i posiadający osiągnięcia.
- Uczeń  do nagrody typowany jest przez wychowawcę.
- Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje dyplom za najlepszą frekwencję.
- Nagrody wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

b) Nagradzanie uczniów klas IV - VI:

- Uczeń klas IV - VI, który uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, DYPLOM BARDZO DOBREGO UCZNIA oraz nagrodę książkową.

- Uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego wzorowe zachowanie i średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, DYPLOM WZOROWEGO UCZNIA oraz nagrodę książkową.

- Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje dyplom za najlepszą frekwencję.

- Uczeń klasy VI na zakończenie trzeciego etapu edukacji szkolnej, który uzyskał w ciągu trzech lat kształcenia średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje LIST POCHWALNY.

- Rodzice ucznia klasy VI, który w ciągu całego cyklu kształcenia uzyskiwał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymują LIST GRATULACYJNY.

- Uczeń, który uzyskał szczególne osiągnięcia, a tym samym przyczyniał się do promowania i podnoszenia jakości pracy szkoły (poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w organizacje szkolne i pozaszkolne) – otrzymuje nagrodę rzeczową.

- Wyżej wymienione nagrody są wręczane przez dyrektora szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

- Wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten fakt w arkuszu ocen.

 

c) Nagradzanie uczniów klas I – III Gimnazjum:

- Uczeń klas I – III, który uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, DYPLOM BARDZO DOBREGO UCZNIA oraz nagrodę książkową.

- Uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego wzorowe zachowanie i średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, DYPLOM WZOROWEGO UCZNIA oraz nagrodę książkową.

- Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje dyplom za najlepszą frekwencję.

- Uczeń klasy III na zakończenie trzeciego etapu edukacji szkolnej, który uzyskał w ciągu trzech lat kształcenia średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje LIST POCHWALNY.

- Rodzice ucznia, który w ciągu całego cyklu kształcenia uzyskiwał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymują LIST GRATULACYJNY.

- Uczeń, który uzyskał szczególne osiągnięcia, a tym samym przyczyniał się do promowania i podnoszenia jakości pracy szkoły (poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w organizacje szkolne i pozaszkolne) – otrzymuje nagrodę rzeczową.

- Wyżej wymienione nagrody są wręczane przez dyrektora szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

- Wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten fakt w arkuszu ocen.

 

§ 27

Kary

 

1. Uczeń może być ukarany:

a) ustnym upomnieniem Wychowawcy klasy,    
b) naganą Wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów,
c) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,
d) obniżeniem oceny zachowania do oceny adekwatnej do popełnionego przewinienia, zgodnie z kryteriami wystawiania oceny zachowania,
e) naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Zespołu Szkół nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z Wychowawcą. O udzielonej naganie Dyrektora Wychowawca informuje na piśmie rodziców,
f) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz w wycieczkach,
g) przeniesieniem do równoległej klasy
 - wnioskuje Wychowawca klasy,    
 - przenosi ucznia Dyrektor Szkoły.

 

2. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie Wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

 

4. W Zespole Szkół nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

5. Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze lub nagminnie wagarujący może być skreślony z listy uczniów na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli ukończył 18 rok życia.

 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia Wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

7. Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

 

8. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej placówki. Uchwałę o wnioskowanie w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.

 

9. W przypadku niszczenia mienia szkolnego np. pisania po ławce, ścianach, niszczenia mebli, pomocy naukowych, elewacji, sprzętów w sanitariatach itp., nauczyciel lub wychowawca klasy udziela uczniowi upomnienia lub karany jest naganą Dyrektora Zespołu Szkół. Uczeń zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę na koszt rodziców, prawnych opiekunów. O fakcie, który zostanie odnotowany w dzienniku, powiadomieni są rodzice, prawni opiekunowie, pedagog szkolny.

 

10. Ustala się, że trzy negatywne uwagi (wpisane do dziennika lekcyjnego lub zeszytu uwag) powodują obniżenie oceny zachowania o jeden stopień. W przypadku, kiedy uczeń ma większą ilość uwag negatywnych Rada Pedagogiczna może zdecydować o odstępstwie od powyższej reguły po przeanalizowaniu treści uwag i postawy ucznia.

 

11. Uczeń, który nie dokona zwrotu książek (książki) wypożyczonej w bibliotece szkolnej otrzymuje ocenę niższą z zachowania. W przypadku zgubienia wypożyczonej książki z biblioteki szkolnej uczeń dokonuje jej zwrotu przez: zakupienie nowej o tym samym tytule, w przypadku braku w księgarniach - innej po konsultacji z pracownikiem biblioteki szkolnej.

 

§ 29

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

 

1. Dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim.

 

2. Zapewnianie przez nauczycieli opieki na zajęciach pozalekcyjnych.

 

3. Przydzielenie jednego opiekuna (osoby posiadającej uprawnienia opiekuna wycieczki) podczas wycieczek i wyjazdów:

a) na jeden zespół uczniowski - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość,

b) na 15 osób - w czasie wycieczki,

c) na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej.

 

4. Opiekunem wycieczki nie może być rodzic, rodzic sprawuje opiekę jedynie nad własnym dzieckiem.

 

5. Kierownik wycieczki nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wycieczki.

 

6. Zgłaszanie do Policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej pojazdów.

 

7. Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych.

 

8. Zapewnienie pobytu w świetlicy.

 

9. Szkolenie nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

10. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu i rodzaju pracy na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 

11. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Markuszowie
    ul. Lubelska 80
    24 - 173 Markuszów
    woj. lubelskie
    NIP: Zespół Szkół w Markuszowie 716-272-72-56
  • tel/fax (81) 88-18-006

Galeria zdjęć